KRUSZGEO
Wielkopolskie Kopalnie Sp. z o.o.
60-783 Poznań, ul. Grunwaldzka 21

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

W związku ze zmianami w prawie ochrony danych osobowych związanymi z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) zwanego dalej RODO, realizując przysługujące Państwu na podstawie art. 13 RODO prawo do informacji, przedstawiamy treść klauzuli informacyjnej administratora danych osobowych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Społka pod firmą Kruszgeo Wielkopolskie Kopalnie Spółka z o.o., ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań.

Możecie się Państwo kontaktować z nami listownie na adres Spółki, mailowo na adres: dyrektor@kruszgeo.poznan.pl, telefonicznie pod numerem 61 886 13 50.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przedmiotu umowy. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostepniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie przez Pani/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obligatoryjne.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Witamy na stronach KRUSZGEO Wielkopolskich Kopalń Sp. z o.o. w Poznaniu - www.kruszgeo.poznan.pl
Nasza poczta